Mapa serwisu   Poczta      
 
 
Regulaminy FAI
Regulaminy klas narodowych
Regulamin ustanawiania klas narodowych w modelarstwie lotniczym
Klasy i odznaki
Licencje sędziego sportowego
System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym
Regulaminy współzawodnictwa
Konto bankowe do wpłat za licencje
 
 Klasy i odznaki regulamin w sprawie zdobywania klas i przyznawania odznak sportowych

REGULAMIN AEROKLUBU POLSKIEGO
w sprawie zasad nadawania klas i przyznawania odznak sportowych
w modelarstwie lotniczym i kosmicznym
z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Na podstawie:

1. Art. 10 ust.5 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z dnia 6 marca 1996 r.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z dnia 2 lutego 2001 r.),

3. Decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 5 kwietnia 1997 roku (GP-PZS-266/59/97) w sprawie uznania Aeroklubu Polskiego za organizację upoważnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych,

4. Statutu Aeroklubu Polskiego,

ustala się, co następuje:

§ 1 

1. Przepisy regulaminu stosuje się do osób biorących udział we współzawodnictwie sportowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, prowadzonym przez Aeroklub Polski, zwany dalej AP.

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (UKFiS), AP dokonuje w każdym roku oceny sportowej zawodników, nadaje im klasy sportowe za zajęte miejsca w zawodach lub ustanowione rekordy.

3. Na wniosek zawodnika, któremu po raz pierwszy została nadana klasa sportowa, AP może przyznać odpowiednią dla danej klasy odznakę sportową wraz z dyplomem, po spełnieniu warunków podanych w § 5.

4. Rodzaje klas i odznak sportowych oraz warunki ich uzyskania podane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

1. Podstawą do nadania klas i przyznania odznak sportowych są:

wyniki z zawodów ogłoszonych w kalendarzu sportowym AP,

b. wyniki z zawodów ogłoszonych w kalendarzu sportowym Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI,

c. protokoły zatwierdzonych przez AP rekordów Polski,

d. protokoły zatwierdzonych przez FAI rekordów wiata.

§ 3 

Klasy sportowe nadawane są w trybie administracyjnym przez:

a. Biuro Zarządu AP, zawodnikom którzy spełnili warunki na klasy sportowe -mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz I,

b. Aerokluby regionalne, zwane dalej aeroklubami i stowarzyszenia modelarskie będące członkami wspierającymi AP, zwane dalej stowarzyszeniami modelarskimi - zawodnikom którzy spełnili warunki na klasy sportowe II, III oraz młodzieżową.

2. Zawodnikowi może być nadana w danym roku tylko jedna klasa sportowa, w oparciu o najwyższy spełniony warunek.

3. Biuro Zarządu AP sporządza dla UKFiS wykaz zawodników, którym nadano klasy sportowe - mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz I.

4. Wykazy zawodników, którym nadano klasy sportowe - II, III oraz młodzieżową sporządzają aerokluby i stowarzyszenia modelarskie.

5. Klasy sportowe ważne są:

a. od dnia spełnienia warunku w zawodach lub ustanowienia rekordu - do końca następnego roku kalendarzowego,

b. od dnia spełnienia warunku w mistrzostwach wiata lub Europy, do końca roku kalendarzowego, w którym odbywają się następne mistrzostwa wiata lub Europy.

6. Wykaz zawodników, którzy spełnili warunki na klasy sportowe, za wyjątkiem klasy młodzieżowej, ogłaszany jest w każdym roku w biuletynie AP "Sport modelarski", przesyłanym do aeroklubów, stowarzyszeń modelarskich oraz zawodników posiadających ważną Licencję Sportową Modelarza Lotniczego i Kosmicznego AP, zwaną dalej licencją.

7. Wykaz zawodników, którzy spełnili warunki na klasę sportową - młodzieżową ogłaszają aerokluby i stowarzyszenia modelarskie, w protokołach mistrzostw dla młodzików i juniorów młodszych.

§ 4 

1. Odznaki sportowe wraz z dyplomem, za wyjątkiem odznak MŁODZIKA przyznaje w trybie administracyjnym Biuro Zarządu AP, zawodnikom którzy spełnili warunki podane w § 5.

Odznaki sportowe MŁODZIKA wraz z dyplomem przyznają aerokluby i stowarzyszenia modelarskie.

§ 5 

1. Odznaka sportowa wraz z dyplomem może być przyznana zawodnikowi, który:

a. spełni warunek na przyznanie odznaki zgodnie z załącznikiem nr 1,

b. posiada ważną na dany rok licencję - nie dotyczy zawodnika, który spełnił warunek na przyznanie odznaki BRĄZOWEJ w mistrzostwach Polski młodzików,

c. złoży pisemny wniosek i wniesie opłatę za jej wydanie.

2. Zawodnik ubiegający się o przyznanie odznaki, przesyła wniosek wraz z dowodem opłaty za jej wydanie, na adres:

Aeroklub Polski (Dział Sportu - sekcja modelarska), 00-906 Warszawa, ul. 17 Stycznia 39.

3. Opłata za wydanie odznaki wraz z dyplomem musi być przekazana na konto AP: BANK BGŻ, nr rachunku: 92 2030 0045 1110 0000 0253 5290

4. Wzór wniosku okrela załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Wysokoć opłaty za wydanie odznaki wraz z dyplomem ustalona przez Komisję Modelarską AP ogłaszana jest w ostatnim kwartale poprzedniego roku - na stronie internetowej AP ( www.aeroklubpolski.pl ).

6. Odznaka wraz z dyplomem wysyłana jest na adres domowy zawodnika.

§ 6 

AP może odmówić przyznania odznaki wraz z dyplomem, jeli wnioskodawca nie spełni warunków okrelonych w § 5, a braki nie zostaną uzupełnione mimo wezwania w oznaczonym terminie.

§ 7 

1. Biuro Zarządu AP prowadzi ewidencję przyznanych odznak i dyplomów, z wyjątkiem odznak MŁODZIKA, oraz zestawienie wniesionych opłat za ich wydanie.

Ewidencje przyznanych odznak MŁODZIKA prowadzą aerokluby i stowarzyszenia modelarskie.

§ 8 

Dotychczasowy "Regulamin przyznawania licencji oraz zdobywania klas i odznak sportowych w modelarstwie lotniczym i kosmicznym" wprowadzony do stosowania pismem organizacyjnym z dnia 12 grudnia 1995 r. (DS-8-012-8/95) Sekretarza Generalnego AP, traci ważnoć - z dniem podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sekretarz Generalny

Aeroklubu Polskiego

ZGODNIE Z DECYZJĄ KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO WYSOKOŚCI OPŁAT W 2005 r. ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU, WYDANIE I WYSŁANIE ODZNAKI WRAZ Z DYPLOMEM WYNOSZĄ:
Dyplomu i odznaki modelarza lotniczego z wieńcem:
Brązowym 10,00 zł
Srebrnym 10,00 zł
Złotym 10,00 zł
Dyplomu o przyznaniu Diamentu do złotej odznaki 10,00 zł
Złotej odznaki z trzema diamentami 10,00 zł

 

Załącznik nr 1 RODZAJE KLAS I ODZNAK SPORTOWYCH W MODELARSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM ORAZ WARUNKI ICH UZYSKANIA

 

Lp.

KLASY SPORTOWE

 

Mistrzowska Międzynarodowa

Mistrzowska

I

II

III

Młodzieżowa

ODZNAKI SPORTOWE

 

złota z 3 diamentami

 1,2,3 diament do złotej odzn

złota

srebrna

brązowa

młodzika

 

ZAWODY / REKORDY

 

WARUNKI NA KLASY I ODZNAKI SPORTOWE

1.

Światowe Igrzyska Lotnicze

oraz Mistrzostwa Świata

indywidualnie

drużynowo

1 - 8

1 - 4

9 - 16

5 - 8

 

 

 

 

2.

Mistrzostwa Europy

indywidualnie

drużynowo

1 - 6

1 - 2

7 - 12

3 - 4

 

 

 

 

3.

Puchar Świata (klasyfikacja końcowa)

indywidualnie

-

1 - 3

4 - 8

 

 

 

4.

 Mistrzostwa Polski

indywidualnie

-

1

2 - 6

7-15

 

 

5.

Puchar Polski   (klasyfikacja końcowa)

indywidualnie

-

-

1

2 - 5

 

 

6.

Ustanowienie Rekordu Świata

indywidualnie

x

 

 

 

 

 

7.

Ustanowienie Rekordu Polski

indywidualnie

-

x

 

 

 

 

8.

Mistrzostwa Świata Juniorów

indywidualnie

drużynowo

-

1 - 2

3 - 6

1 - 3

 

 

 

9.

Mistrzostwa Europy Juniorów

indywidualnie

drużynowo

-

1

2 - 4

1 - 3

 

 

 

10.

Mistrzostwa Polski Juniorów

indywidualnie

-

-

1

2-4* /  2-8 **

5-10* /  9-15 **

 

11.

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

indywidualnie

-

-

-

-

1-5* /    1-10**

 

12.

Mistrzostwa Aer. Regionalnego / Stowarzyszenia Modelarskiego posiadającego licencję klubu - dla Juniorów Młodszych

indywidualnie

-

-

-

-

1-2

zostać sklasyf.

13.

Mistrzostwa Polski Młodzików

indywidualnie

-

-

-

-

1-3

-

14.

Mistrzostwa Aer. Regionalnego / Stowarzyszenia Modelarskiego posiadającego licencję klubu - dla Młodzików

indywidualnie

-

-

-

-

1

zostać sklasyf.

 

*/ - przy sklasyfikowaniu do zawodników;                                                                     

**/ - przy sklasyfikowaniu powyżej 15 zawodników.

 

DRUK WNIOSKU NA ODZNAKĘ (Załącznik Nr 2) -

 

 


wersja do druku

 
 AEROKLUB  POLSKI
   
 
 PAŻP
   
 
 MODELARSTWO
   
 
 SAMOLOTY
   
 
 SZYBOWCE
   
 
 SPADOCHRONY
   
 
 BALONY
   
 
 AKROBACJA
   
 
 PARALOTNIE
   
 
 MIKROLOTY
   
 
 LOTNIE
   
 
 OPP
   
     
 
CSS Leszno
   
 
GSS Żar
   
 
GOBL-L Wrocław
   
Partner Wspierający
Test GNSS w Pyrzowicach

do góry
Regulaminy FAI | Regulaminy klas narodowych | Regulamin ustanawiania klas narodowych w modelarstwie lotniczym | Klasy i odznaki | Licencje sędziego sportowego | System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym | Regulaminy współzawodnictwa | Konto bankowe do wpłat za licencje